19 ธันวาคม 2553

กำไรจากเงินปันผล...ยื่นแบบยังไง

โดย : เสกสรร โตวิวัฒน์ : บลจ.บัวหลวง

ดิฉันเคยฟังผ่านๆ เรื่องกำไรจากเงินปันผล แต่ขอชัดๆ อีกซักเที่ยวได้มั้ยคะ พอดีปีนี้ได้ปันผลจากการลงทุนในกองทุน LTF 4 หมื่นกว่าบาทเลยอยากทราบค่ะ ว่าเวลายื่นแบบต้องกรอกยังไงคะ

ความเห็น บลจ.บัวหลวง
เงินปันผลจากกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นกองทุน LTF หรือกองทุนทั่วไปนั้น ถือเป็นเงินได้ที่ผู้ได้รับต้องนำไปเสียภาษีครับ แต่มีสิทธิเลือกว่าจะให้กองทุนดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ไว้ก่อนหรือไม่

1) ถ้าให้หัก ณ ที่จ่าย 10% ไว้แล้ว ผู้ถือหน่วยมีสิทธิเลือกว่าจะนำเงินปันผลที่ได้รับไปคำนวณเป็นเงินได้ ตาม 40 (8) ใน ภงด. 90 หรือไม่
a. ถ้าผู้ถือหน่วยมีเงินได้ในปีนั้นไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่อัตรา 10% การนำไปคำนวณเป็นรายได้ก็จะได้เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายกลับคืนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เพราะถูกหัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว 10% มากกว่าภาษีที่ต้องเสีย กรณีนี้การนำไปรวมเป็นเงินได้จะได้ประโยชน์มากกว่า
b. แต่ถ้าเป็นผู้มีเงินได้เสียภาษีในอัตราภาษีบุคคลธรรมดา 10% ขึ้นไป การนำไปคำนวณรวมเป็นเงินได้ใน 40 (8) อย่างน้อยจะทำให้เงินได้ส่วนนี้ต้องเสียภาษี 10% เท่าที่หัก ณ ที่จ่ายไป หรืออาจต้องเสียเพิ่มขึ้นถ้ารวมคำนวณแล้วฐานภาษีขึ้นสูงเกิน 10% ซึ่งกรณีนี้ไม่ควรนำเงินปันผลที่ได้รับไปรวมคำนวณใน ภงด. 90
2) ถ้ากองทุนนั้นจ่ายปันผล โดยที่ไม่ได้หัก ณ ที่จ่าย 10% ไว้ ผู้ถือหน่วยมีหน้าที่ต้องนำเงินปันผลไปรวมเป็นเงินได้เพื่อยื่นเสียภาษีใน ภงด. 90 ครับ
3) เงินปันผลกองทุนรวม ไม่สามารถนำไปขอเครดิตภาษีได้
4) ทั้งนี้การหักภาษี ณ ที่จ่ายของรายได้เงินปันผลกองทุนรวม กรมสรรพากรระบุว่าต้องหัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับทั้งหมดในปี จึงจะมีสิทธิไม่ต้องนำไปคำนวณเป็นรายได้ตาม 40 (8) เช่น ในปีนี้ถ้าได้รับเงินปันผลจากกองทุนทั้งสิ้น 6 ครั้งจาก 5 กองทุน ก็ต้องให้หัก ณ ที่จ่ายไว้ 10% ทั้ง 6 ครั้งที่ได้รับ ถ้าหากมีครั้งใดที่ได้รับเงินปันผลมาโดยไม่ได้หัก ณ ที่จ่าย แม้เพียง 1 ครั้ง ผู้ถือหน่วยมีหน้าที่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับทั้งหมด 6 ครั้งไปรวมเป็นเงินได้ 40 (8) เพื่อเสียภาษีใน ภงด. 90
5) จากข้อมูลทั้งหมดหากผู้ลงทุนไม่แน่ใจว่ามีเงินได้ที่จะได้รับในแต่ละปีจะถึงเกณฑ์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขั้นต่ำ 10% หรือไม่ แนะนำว่าควรแจ้งให้กองทุนหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เสมอครับ
“บทความนี้ เป็นคำแนะนำตามหลักการลงทุนทั่วไป และอ้างอิงตามข้อมูลเท่าที่ได้รับเท่านั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัดส่วนดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และผู้ลงทุนควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินโดยละเอียดอีกครั้งก่อนการลงทุนจริง”


from http://bit.ly/d3dvZG


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)