16 ธันวาคม 2561

Android utility app for Pokemon Go user

If you play Pokemon Go game. I would like to suggest the utility app for you. The "go app" on Android play store (https://play.google.com/store/apps/details?id=draood.pokeapp2).


You can search for each your favorite pokemons by filtering the type, pokemon name and sort by your prefered criteria.

When you open the app, you will see the result like this in the 1st time.In the pokemon type dropdown, you can filter the type that you want to filter.


In the sort drop down, you can perform sorting by the condition that you want.


In the example below, I will filter pokemon type to "water" and sort by "cp", the result will look like this image.In the example below, I will filter the pokemon name that contain "poli" only.


You can see pokemon detail by clicking each pokemon card. The example below, I click poliwag.
I can see basic information including the shiny form image.


I can see the pokemon move list like this.I can also see the type counter for this pokemon and see the evolution forms of this pokemon.

This app is free to use on Android Play store (https://play.google.com/store/apps/details?id=draood.goapp)

If you like it, please review the app for me and provide feed back.

05 ธันวาคม 2561

create swift framework and include some dependency using swift package manager

in the example, i gonna create swift framework and use library https://github.com/vapor/jwt

1. create new folder, e.g., testJwt
$ mkdir testJwt

2. goto the folder
$ cd testJwt

3. init package
$ swift package init

4. update Package.swift
$ vi Package.swift

update file like this

dependencies: [
        // Dependencies declare other packages that this package depends on.
        // .package(url: /* package url */, from: "1.0.0"),
        .package(url: "https://github.com/vapor/jwt.git", from: "3.0.0")
    ],
    targets: [
        // Targets are the basic building blocks of a package. A target can define a module or a test suite.
        // Targets can depend on other targets in this package, and on products in packages which this package depends on.
        .target(
            name: "testJwt",
            dependencies: ["JWT"]),
        .testTarget(
            name: "testJwtTests",
            dependencies: ["testJwt"]),

    ]


5. install package dependencies
$ swift package update

6. generate xcode project
$ swift package generate-xcodeproj

7. build project
$ swift build

8. then you can call JWT from your framework code by adding import JWT at the top of the swift file


Note:

if you found the error like error: 'openssl/conf.h' file not found

try to install commands below

$ brew install openssl
$ brew upgrade openssl
$ brew install libressl

12 กรกฎาคม 2561

build android apk release file using cordova


 • goto the cordova root path
 • generate key file using command >> keytool -genkey -v -keystore YOUR_FILE.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias YOUR_ALIAS (example ==> keytool -genkey -v -keystore sample.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias sample)
 • move the key file to FILE_NAME.jks path platforms/android/
 • create file platforms/android/release-signing.properties with the following content

storeFile=FILE_NAME.jks
storeType=jks
keyAlias=YOUR_ALIAS
keyPassword=YOUR_PASSWORD
storePassword=YOUR_PASSWORD

 • goto the cordova root path and run >>> cordova build --release


09 กรกฎาคม 2561

convert create-react-app to android/ios mobile application using cordova

steps

 • install jdk 1.8
 • install android studio
 • install gradle by running brew install gradle
 • accept android license by running ~/Library/Android/sdk/tools/bin/sdkmanager --licenses
 • install cordova by running sudo npm install -g cordova
 • create cordova app by running cordova create mycordova
 • goto mycordova cd mycordova
 • create react application inside mycordova by running create-react-app myweb
 • modify myweb/public/index.html like this

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src * 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; media-src *; img-src * data: content:;">
<meta name="format-detection" content="telephone=no">
<meta name="msapplication-tap-highlight" content="no">
<meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width">
<link rel="shortcut icon" href="%PUBLIC_URL%/favicon.ico">
<title>React App</title>
</head>
<body>
<div id="root"></div>
<script type="text/javascript" src="cordova.js"></script>
</body>
</html> • modify myweb/package.json like this
{
"name": "sample-app",
"version": "0.1.0",
"private": true,
"homepage": "./", // <- add="" span="">
"dependencies": {
"react": "^16.4.1",
"react-dom": "^16.4.1",
"react-scripts": "1.1.4"
},
"scripts": {
"start": "react-scripts start",
"build": "react-scripts build && cp -a ./build/. ../www/", // <- add="" span="">
"test": "react-scripts test --env=jsdom",
"eject": "react-scripts eject"
}
}

 • inside myweb run npm run build
 • goback to mycordova folder and then run cordova build to generate .apk file or run cordova run andriod to build and run app


30 มิถุนายน 2561

how to ean free bitcoins (btc), ethereum (eth), litecoins (ltc) for real

there are some mobile that allow user to earn bitcoins (btc), ethereum (eth), litecoins (ltc) for free.
these applications below are proved that they are not scam.

you can search these apps from google play and download them.

this is the real historical payment that i got.


19 มิถุนายน 2561

debugging golang using visual studio code (vscode)

To debug golang using vscode is quite easy. There are just 2 steps to do it.

1. download delve (go debugger) from https://github.com/derekparker/delve and follow the step to install it, e.g., for Mac OSX user, just run

go get -u github.com/derekparker/delve/cmd/dlv


2. setup launch.json in vscode like this

{
// Use IntelliSense to learn about possible attributes.
// Hover to view descriptions of existing attributes.
// For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
"version": "0.2.0",
"configurations": [
{
"name": "Go debug",
"type": "go",
"request": "launch",
"mode": "debug",
"remotePath": "",
"port": 2345,
"host": "127.0.0.1",
"program": "${workspaceRoot}",
"env": {},
"args": [],
"cwd": "${workspaceRoot}",
"showLog": true
}
]
}

3. create main.go, and try to debug it

If you see error "econnrefused 127.0.0.1:2345", try remove host and port

{
// Use IntelliSense to learn about possible attributes.
// Hover to view descriptions of existing attributes.
// For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
"version": "0.2.0",
"configurations": [
{
"name": "Go debug",
"type": "go",
"request": "launch",
"mode": "debug",
"remotePath": "",
"program": "${workspaceRoot}",
"env": {},
"args": [],
"cwd": "${workspaceRoot}",
"showLog": true
}
]
}

14 มีนาคม 2561

คาถาเรียกโอกาส

'ผมมีคาถา เรียก โอกาสครับ !!'

'จริงเหรอ !! ..คาถาอะไรล่ะ?'

'เขาเรียกว่า คาถาเรียกโอกาส ..แต่คาถานี้จะขัดความรู้สึกตอนเริ่มใช้มากๆ แต่พอใช้ไปแล้วชีวิตจะดีขึ้น โอกาสจะค่อยๆ วิ่งมาหาเรา'

คาถานั้นก็คือ ให้ท่องว่า 'ใครเจอเราคนนั้นโชคดี!!'

ข้อหนึ่ง : คนที่ท่องคาถานี้จะต้องมองความต้องการของคนอื่นและประโยชน์ของคนอื่นเป็นอย่างแรก ..และให้มองตัวเองทีหลัง

(นี่คือการคิดแบบผู้นำ เพราะผู้นำ มองลูกน้องและลูกค้าเป็นที่ตั้ง ..ถ้าลูกค้าและลูกน้องมีความสุข เดี๋ยวโอกาสและเงินวิ่งตามมาเอง)

ข้อสอง : คนที่ท่องคาถานี้ ต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งของคนอื่น โดยให้เป็นที่พึ่งในความรู้และความเชี่ยวชาญของเรา ...พูดง่ายๆว่า ถ้าใครก็ตามต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่ฉันเก่ง เขาสามารถนึกถึงฉันคนแรก

(นี่คือเลือกความเชี่ยวชาญ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ฉันรู้จริง เก่งจริง และที่สำคัญฉันชอบ มี Passion สุดๆ เรื่องนี้ ...ทุ่มเท เวลา ศึกษา เรื่องนี้แบบสุดตัว!! ..จนเพื่อนๆ ทุกคนรู้ว่า ถ้าเป็นเรื่องนี้ต้องฉันเท่านั้น)

ข้อสาม : คนที่ท่องคาถานี้ จะต้องมุ่งสร้างผลงาน จากเรื่องที่เลือก ...สร้างผลงาน ช่วยเหลือผู้คนรอบข้าง จากเรื่องที่ฉันเชี่ยวชาญ -- 'สร้างผลงาน!!'

ครับ!! นี่แหละหลักการเบื้องต้นของ 'วิธีเสกโอกาสดีๆ เข้ามาในชีวิต' -- 'ใครเจอเรา คนนั้นโชคดี'

ใครทำได้แบบนี้ ชีวิตจะค่อยๆดีขึ้น และมีโอกาสใหม่ๆในชีวิตวิ่งเข้ามา

นี่แหละหนึ่งในวิธีคิด 'ปั้นธุรกิจติดลมบน' ..เริ่มธุรกิจใช้เงินนิดเดียว ก็เพราะมันเริ่มที่ตัวเรา เริ่มที่ความเชี่ยวชาญไงล่ะ !!from line ภาววิทย์ กลิ่นประทุม

23 กุมภาพันธ์ 2561

ขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศฝรั่งเศส VISA Schengen

ขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศฝรั่งเศส VISA Schengen

1. เข้าไปที่เว็บ https://fr.tlscontact.com/th/BKK/index.php และลงทะเบียน

2. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (เลือกภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้) หลังจากนั้นระบบจะสร้างใบสมัครขอวีซ่า (VISA Application) ให้จากข้อมูลที่เรากรอกในแบบฟอร์ม พิมพ์ใบสมัครขอวีซ่า (VISA Application) ออกมาเซ็น

3. นัดวันยื่นเอกสารออนไลน์

4. ระบบจะแสดงรายการเอกสารต่างๆ ที่ต้องเตรียม ให้เราพิมพ์ใบรายการมาเก็บไว้ด้วย เพื่อเป็น check listแนะนำ

1. รูปถ่าย สามารถไปถ่ายเองตามร้านถ่ายรูป หรือไปถ่ายที่ศูนย์บริการ TLScontact ก็ได้ แต่ถ้าไปถ่ายเองจะราคาถูกกว่า

2. Bank guarantee ขอได้ที่ธนาคาร โดยให้ขอเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ และใช้สกุลเงินเป็นยูโร

3. หลักฐานการจองโรงแรม แค่ไปจองโรงแรมเฉยๆ ยังไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ แล้วให้พิมพ์หน้าที่มีชื่อของเราไปยื่น (สำหรับคนจะไปพักกับเพื่อน ควรจองโรงแรมไปก่อน แล้วค่อยยกเลิกภายหลัง จะผ่านง่ายกว่า)

4. ประกันภัยการเดินทาง ให้นับวันที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศส จนถึงวันที่ออกจากฝรั่งเศส เช่น
ขาไป ออกจาก กทม วันที่ 1 เมษา แต่ถึงฝรั่งเศส 2 เมษา
ขากลับ ออกจาก ฝรั่งเศส วันที่ 29 เมษา ถึงไทย 30 เมษา
ให้ทำประกัน 2 เมษา ถึง 29 เมษา
ประกันของผมทำที่นี่ครับ https://aga24h.allianz-assistance.co.th/th/schengen-visa-th/ แต่ก็สามารถทำกับเจ้าอื่นๆ ได้เหมือนกัน

5. ระยะเวลาในการพิจารณา VISA ประมาณ ไม่เกิน 2 สัปดาห์

14 กุมภาพันธ์ 2561

test port connection without telnet

we can use standard curl command to check port connection without telnet

e.g. i would like to test connection of the ip 10.11.12.13 and port 25

i simply run

curl -v telnet://10.11.12.13:25

04 กุมภาพันธ์ 2561

back pack นั่งรถทัวร์ จากกรุงเทพ ไปหาดพัทยา ชลบุรี

การเดินทางจากกรุงเทพไปหาดพัทยา
1. นั่งรถทัวร์จาก บขส ที่ BTS เอกมัย ไปลง บขส พัทยา (ราคา 108 บาท รถออกทุกครึ่งชั่วโมง วิ่งเช้าถึงค่ำ)2. นั่งรถสองแถวจากบขส ไปลงหาดพัทยาเหนือ กลาง ใต้ (คนละ 40-50 บาท) หรือนั่ง Taxi (200-300 บาท)
การเดินทางจากหาดพัทยากลับกรุงเทพ
1. นั่งสองแถวมาลงบริเวณวงเวียน ตามรูปด้านล่าง (ค่ารถ 10 บาท)


2. รอรถสองแถวอีกสายที่หน้าร้าน Best supermarket ตามรูปด้านล่าง (ค่ารถ 10 บาท) เพื่อเดินทางไป บขส พัทยา 


3. นั่งรถทัวร์กลับ  BTS เอกมัย (ราคา 108 บาท รถออกทุกครึ่งชั่วโมง วิ่งเช้าถึงค่ำ)รวมรูปภาพชายหาดพัทยา


27 มกราคม 2561

แกะพอร์ตกองทุนรวม B-ASEAN ของ บลจ บัวหลวง

ข้อมูล ณ วันที่: 30 กันยายน 2560

กองทุน: B-ASEAN


นโยบายการลงทุน:
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กลุ่มประเทศอาเซียน ปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารการเงิน และหรือ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV


Port Folio Turn Over Ratio: 2.22


Total Expense Ratio: 3.0031


Port Folio: 

Company Industry Country PE Weight(%)
ธนาคารกรุงเทพ Banking Thailand 12.23 2.76
ธนาคารไทยพาณิชย์ Banking Thailand 11.51 1.93
สยามโกลบอลเฮ้าส์ Retail Thailand 42.20 1.55
โรบินสัน Retail Thailand 27.57 0.92
ทีโอเอ เพ้น Construction Meterial Thailand 35.81 0.40
เดลต้า Electronic Thailand 18.65 2.76
ฮานา Electronic Thailand 11.66 3.60
เอเชียเสริมกิจ ลิสซิ่ง Finance Thailand 11.58 3.77
เจเอ็มที Finance Thailand 25.39 2.01
ซีพี Food Thailand 13.85 4.51
ไทยยูเนียนกรุ๊ป Food Thailand 18.07 1.45
อมตะ Construction Thailand 14.47 1.13
อมตะวีเอ็น Construction Thailand 70.33 0.61
Netbay Technology Thailand 64.18 2.87
Ayala Land Inc Real Estate Philippines 29.31 2.05
BDO Unibank Inc Banking Philippines 24.24 1.36
Cebu Air Inc Transportation Philippines 8.58 3.06
Globe Telecom Inc Telecom Philippines 14.00 1.98
GT Capital Holdings Inc Asset Management Philippines 32.31 1.31
Megaworld Corp Real Estate Philippines 13.02 1.57
Metropolitan Bank & Trust Co Banking Philippines 17.21 1.60
Metro Pacific Investments Corp Utilities Philippines 16.33 0.96
Puregold Price Club Inc Retail Philippines 25.85 2.88
Robinsons Retail Holdings Inc Retail Philippines 27.18 4.04
Tenaga Nasional Bhd. Utilities Malaysia 12.25 1.22
Genting Malaysia Bhd. Hotel & Restaurant Malaysia 13.10 1.95
Malaysia Airports Holdings Bhd. Transportation Malaysia 93.26 5.07
7-Eleven Malaysia Holdings Bhd. Retail Malaysia 39.01 0.37
Econpile Holdings Bhd. Construction Malaysia 20.34 0.73
Inari Amertron Bhd. Electronic Malaysia 27.20 0.02
Jumbo Group Ltd Hotel & Restaurant Singapore 28.49 0.67
DBS Group Holdings Ltd Banking Singapore 16.52 4.72
Singapore Telecommunications Ltd. Telecom Singapore 10.26 2.22
Thai Beverage PCL Food Singapore 16.18 4.95
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT. Banking Indonesia 13.15 4.43
Mitra Adiperkasa Tbk PT. Retail Indonesia 35.81 2.30
XL Axiata Tbk PT. Telecom Indonesia 72.71 3.83
Astra International Tbk PT. Retail Indonesia 19.32 1.71
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT. Telecom Indonesia 18.24 3.94
Airports Corporation of Vietnam Transportation Vietnam 44.37 2.26
Bank for Foreign Trade of Vietnam Banking Vietnam 27.36 0.91
Cash N/A N/A 0 7.62


Average PE: 26.03


Report:

1. Sort by PE Report2. Sort by Weight Report3. Group by Country Report4. Group by Industry Report


back pack นั่งรถทัวร์ จากกรุงเทพ ไปเกาะสีชัง ชลบุรี

การเดินทางจากกรุงเทพไปเกาะสีชัง

 1. นั่งรถทัวร์จากสถานีขนส่งเอกมัย (ที่ BTS เอกมัย)ทไปลงโรบินสันศรีราชา (รถออกทุกครึ่งชั่วโมง) 
 2. นั่งตุ๊กๆต่อไปท่าเรือเกาะลอยเพื่อนั่งเรือไปเกาะสีชัง (ดูตารางเรือได้จากรูปด้านล่าง)


BTS เอกมัย


สถานีขนส่งเอกมัย


ตั๋วรถทัวร์

รถทัวร์

นั่งตุ๊กๆเพื่อไปท่าเรือ

นั่งเรือไปเกาะสีชัง

ตารางเรือขาไปและขากลับ


การเดินทางจากเกาะสีชังมากรุงเทพ

 1. นั่งเรือมาลงท่าเรือ (ดูตารางเรือได้จากรูปด้านบน) 
 2. นั่งตุ๊กตุ๊กไปที่ตึกคอมศรีราชา เพื่อขึ้นรถทัวร์กลับ BTS เอกมัยการเดินทางบนเกาะ
 1. เช่ามอเตอร์ไซต์ ค่าเช่าวันละ 200 - 250 บาท
 2. ใช้บริการรถสองแถวหรือตุ๊กตุ๊กบนเกาะ


รวมภาพสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง


บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)