12 กรกฎาคม 2561

build android apk release file using cordova


  • goto the cordova root path
  • generate key file using command >> keytool -genkey -v -keystore YOUR_FILE.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias YOUR_ALIAS (example ==> keytool -genkey -v -keystore sample.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias sample)
  • move the key file to FILE_NAME.jks path platforms/android/
  • create file platforms/android/release-signing.properties with the following content

storeFile=FILE_NAME.jks
storeType=jks
keyAlias=YOUR_ALIAS
keyPassword=YOUR_PASSWORD
storePassword=YOUR_PASSWORD

  • goto the cordova root path and run >>> cordova build --release


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)