13 ธันวาคม 2563

เทใจดอทคอม เว็บบริจาคเงินแนวใหม่ เสนอโครงการบริจาคและลดหย่อนภาษีได้

 เทใจดอทคอม (https://taejai.com/th/) คือเว็บไซต์บริจาคเงินที่มีความโปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ น่าเชื่อถือ นอกจากนั้นทางเว็บยังเปิดโอกาสให้เราเสนอโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อระดมเงินบริจาคได้อีกด้วย เช่น ถ้าใครอยากจะทำโครงการสร้างหรือปรับปรุงสวนสาธาณะเพื่อชาวบ้าน ก็สามารถเขียนโครงการเข้ามาระดมทุนได้ 

โดยทางเว็บจะหักเงิน 10% ของเงินบริจาคเพื่อเป็นการบำรุงรักษาระบบ ค่าทำธุรกรรมทางการเงิน และค่าติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆ ให้ผู้ให้ทุกท่านมั่นใจว่าเงินบริจาคสนุนจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

นอกจากนั้น เงินที่เราบริจาคยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย


หมวดหมู่ของการรับบริจาคเป้าหมายและยอดบริจาคแต่ละโครงการเราสามารถส่งโครงการเพื่อสังคมมาระดมเงินบริจาคได้


ประวัติการบริจาค
ภาพรวมรายละเอียดการบริจาค
รายงานความคืบหน้าการใช้เงินบริจาคหลังจากบริจาค เราจะได้รับใบเสร็จรับเงินทางอีเมล์03 ธันวาคม 2563

Security test, penetration test (pen test) your API using OWASP Zed Attack Proxy (ZAP)

OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) is an open-source tool for security testing, penetration testing (pen tests)  with many features like API scan, full web scan, baseline scan.

The example below will show steps to run API scan using the headless version (docker)

1. prepare your header configuration, e.g., authorization, access token by creating file "options.prop" with this content

replacer.full_list(0).description=access token

replacer.full_list(0).enabled=true

replacer.full_list(0).matchtype=REQ_HEADER

replacer.full_list(0).matchstr=access-token

replacer.full_list(0).regex=false

replacer.full_list(0).replacement=xxx

replacer.full_list(1).description=another header

replacer.full_list(1).enabled=true

replacer.full_list(1).matchtype=REQ_HEADER

replacer.full_list(1).matchstr=another-header

replacer.full_list(1).regex=false

replacer.full_list(1).replacement=yyy

The sample above assume that your APIs have these 2 headers

- key: access-token  value: xxx

- key: another-header value: yyy


2. run this command to start API scan

docker run -t --rm \
-v $(pwd):/zap/wrk/:rw owasp/zap2docker-weekly zap-api-scan.py \
-t api.yaml -f openapi -r report.html \
-z "-configfile /zap/wrk/options.prop" 

Note that

- api.yaml is your swagger file

- owasp/zap2docker-weekly is the docker image weekly build, you can change to stable or daily build version

- report.html is the reporting file after scanning success

You can file more details here.
บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)