19 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุนรวมดัชนี NASDAQ 100 Index ในไทย


กองทุนรวมดัชนี NASDAQ 100 นั้นเป็นกองทุนรวมที่อิงกับดัชนี NASDAQ 100 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทที่มี Market Cap ใหญ่สุด ​100 บริษัทของตลาด NASDAQ 

การลงทุนในกองทุนรวมดัชนี NASDAQ 100 นั้นเป็นการลงทุนที่ง่าย ต้นทุนไม่แพง และดัชนี NASDAQ นั้นมีสัดส่วนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมากกว่าดัชนี S&P 500 ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่สนใจลงทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

นอกจากนั้นเรายังสามารถลงทุนกองทุนรวมดัชนี NASDAQ 100 ผ่าน บลจ ในประเทศไทยได้อีกด้วย

ตารางกองทุนรวมที่ไปลงทุนในกองทุนรวมดัชนี NASDAQ 100 (เป็นการลงทุนแบบ FIF)

กองทุนบลจค่าธรรมเนียม บลจค่าธรรมเนียมกองทุนหลักค่าธรรมเนียมทั้งหมดปันผลลดหย่อนภาษี
BCAP-USND100BBLAM0.430.200.63--
K-USXNDQ-A(A)Kasikorn0.720.200.92--
K-USXNDQ-A(A)Kasikorn0.720.200.92Y-
TLUSNDQ-H-SSFTaris0.420.200.62YSSF
TLUSNDQ-H-ATaris0.420.200.62--
SCBNDQ(A)SCBAM0.500.150.65--
SCBNDQ(SSF)SCBAM0.73 0.150.88YSSF
SCBRMNDQ(A)SCBAM0.840.150.99-RMFFix Google Cloud Build "ERROR: build step xxx failed step exited when non-zero status: 137"If you are using Google Cloud Build and found the error "ERROR: build step xxx failed step exited when non-zero status: 137"


To fix this error, update file cloudbuild.yaml on your repository and add the line below

options:
machineType: E2_HIGHCPU_8


02 กุมภาพันธ์ 2565

Fix error "Go version 1.12.XX is too old for this version of Delve (minimum supported version 1.16, suppress this error with --check-go-version=false)"

 If you are using delve to debug your Golang program and found an error

Go version 1.12.XX is too old for this version of Delve (minimum supported version 1.16, suppress this error with --check-go-version=false)


The root cause is your Golang version is too old, to fix this problem you can simply upgrade your Golang or if you don't want to update your Golang, please follow these steps

1. Go to your dlv directory

$ git clone https://github.com/go-delve/delve.git

$ cd delve


2. Check out to older version 

$ git checkout v1.2.0


3. Re-install dlv

$ make install


4. Verify dlv version

$ dlv version


If you debug golang using vscode and found error "unknown command dap for dlv", please add this json section to .vscode/settings.json file

"go.delveConfig": {
"debugAdapter": "legacy"
},


Reference: https://github.com/go-delve/delve/issues/2076

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)