04 เมษายน 2553

TOEFL คืออะไร

TOEFL คืออะไร


TOEFL ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language (TOEFL อ่านออกเสียงว่า โทเฟิล หรือ โทเฟล) เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผลคะแนนโทเฟลจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี


TOEFL ทดสอบอะไรบ้าง

TOEFL จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) และในครั้งจะต้องผสมผสานทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ โดยมีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้

ทักษะ
ลักษณะของการสอบ
เวลารวม
(นาที)
คำถามทั้งหมด (คะแนนดิบ)
อัตราคะแนน
Reading
(การอ่าน)
อ่าน บทความประมาณ 3-5 บท ซึ่งถ้าคิดเป็นความยาวแล้ว รวมทั้งหมดจะได้ประมาณ 700 คำ ซึ่งในแต่ละบทความนั้นจะมีคำถามให้ตอบประมาณ 12-14 ข้อ
60-100
36-70
0-30
Listening
(การฟัง)
- ฟังการบรรยาย (Lectures) 4-6 เรื่อง แต่ละเรื่องจะกินเวลาประมาณ 3-5 นาที และตอบคำถามประมาณ 6 ข้อต่อเรื่อง,
- ฟังบทสนทนา(Conversations) 2-3 บท ในแต่ละเรื่องใช้เวลา 3 นาที และตอบคำถาม 5 ข้อในแต่ละบท
60-90
34-51
0-30
Speaking
(การพูด)
พูด 2 หัวข้อเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่ว ๆ ไป (เรื่องที่คุ้นเคยในสังคมไทย) และ 4 หัวข้อในการพูดเกี่ยวกับ Academic
20
0-4
0-30
Writing
(การเขียน)
1 หัวข้อที่ให้ผู้ทดสอบ เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและได้ฟังมาและอีก 1 หัวข้อเกี่ยวกับการสนับสนุนความคิดเห็นของหัวเรื่อง
50
0-5
0-30
รวม

0-120

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลคะแนนกับการประเมิน

ทักษะ (Skill)
คะแนน (Score Range)
ระดับ (Level)
Reading (การอ่าน)
0-30
Low (0-14)
Intermediate (15-21)
High (22-30)
Listening (การฟัง)
0-30
Low (0-14)
Intermediate (15-21)
High (22-30)
Speaking (การพูด)
0-30
Weak (0-9)
Limited (10-17)
Fair (18-25)
Good (26-30)
Writing (การเขียน)
0-30
Limited (1-16)
Fair (17-23)
Good (24-30)
คะแนนรวม
0-120


สำหรับ องค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการทดสอบ ได้แก่ ETS หรือ Educational Testing Service ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2507 ซึ่งการสอบถูกปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมคือ CBT (Computer Based Test) และ PBT (Paper Based Test) มาเป็นแบบ iBT (Internet Based Test) และหากเกิดเหตุสุดวิสัยระบบ iBT ไม่สามารถใช้ได้ก็จะใช้ระบบ PBT มาทำการทดสอบแทน


ค่าใช้จ่าย

รายการ
ราคา
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนล่าช้า
US$25
เลื่อนวันสอบ (ต้องทำก่อนถึงวันสอบ 3 วันเป็นอย่างน้อย)
US$50
การขอคืนค่าคะแนนหลังจากที่ยกเลิก
US$20
เพิ่มรายงานผลคะแนนที่จัดส่ง
US$17 / Report
การทำคะแนน TOEFL iBT การพูดหรือการเขียนใหม่ (rescore)
US$60
การทำคะแนน TOEFL iBT การพูดและการเขียนใหม่ (rescore)
US$120
ค่าขอกระดาษคำตอบคืน
US$20

หมายเหตุ

* ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาเช็คที่เว็บไซด์ http://www.ets.org/toefl/
** การยกเลิกการลงทะเบียน จะเหมือนกับการเลื่อนวันทดสอบคือ ต้องมีวันเหลือก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย 3 วันไม่นับวันที่สอบและวันลงทะเบียน สำหรับจำนวนเงินจะได้คืนครึ่งหนึ่งของค่าลงทะเบียน


การยกเลิกผลคะแนน การขอคืนค่าคะแนนและการขอรีสกอร์

การยกเลิกผลคะแนน

เมื่อทำการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการยกเลิกผลสอบได้ แต่ควรทำการตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

1.ไม่สามารถยกเลิกคะแนนเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งได้และไม่อนุญาตให้รับคะแนนส่วนที่เหลือ
2.ถ้ายกเลิกผลคะแนนไปแล้ว จะไม่มีรายงานส่งไปที่ใด ๆ ทั้งสิ้น
3.ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ
4.การยกเลิกคะแนนจะไม่มีการบันทึกใด ๆ ที่ส่งผลเสียต่อตัวผู้ขอ
5.ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการขอยกเลิก


การขอคืนค่าคะแนนหลังจากที่ร้องขอยกเลิกไปแล้ว มีขั้นตอนและเงื่อนไข ดังนี้

1. ต้องส่งเรื่องให้ถึงทาง EST อย่างช้าที่สุด ไม่เกิน 10 วันโดยนับจากวันที่เข้าสอบ

2. ติดต่อที่ EST Service

3. ระบุรายละเอียดดังนี้

ชื่อและวันเดือนปีเกิด

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เลขที่ลงทะเบียน (ในเอกสาร registration confirmation)

4. ค่าใช้จ่าย US$20

5. ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ทาง ETS ได้รับเรื่อง


การรีสกอร์

สามารถ ร้องขอให้คำนวณคะแนนในส่วนของการเขียนและการพูดให้ใหม่ได้ ระยะเวลาที่สามารถขอรีสกอร์ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่เข้าสอบ และมีเงื่อนไขดังนี้

1. การขอรีสกอร์จะทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

2. ถ้าขอรีสกอร์ทั้งสองส่วน คือ การเขียนและการพูด ทั้งสองส่วนจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อม ๆ กัน

3. การขอรีสกอร์ในแต่ละส่วนมีค่าใช้จ่าย US$60 หากต้องการรีสกอร์ทั้งสองส่วนจะมีค่าใช้จ่าย US$120

4. การดำเนินการจะต้องกรอก TOEFL? iBT Rescoring Request Form. ให้เรียบร้อย

5. ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 สัปดาห์นับจากวันที่ทาง ETS ได้รับฟอร์ม หลังจากดำเนินการเรียบร้อย ทาง ETS จะส่งรายงานคะแนนใหม่กลับมาให้


การได้ใบรับรองคะแนน

ผู้สอบจะได้รับในรายงานผลคะแนนรวมทั้งหมด 5 ฉบับ ดังนี้
- ฉบับแรกจะเป็นรายงานผลที่ส่งให้ผู้เข้าสอบ
- อีก 4 ฉบับ จะเป็นรายงานผลคะแนนอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถเลือกว่าจะให้ทาง ETS ส่งตรงไปให้กับสถาบันหรือบริษัทใด โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 15 วันหลังจากวันที่เข้าสอบ
หากต้องการมากกว่านี้ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม US$17 ต่อ 1 ฉบับ

สำหรับเงื่อนไขในการได้รับใบรับรอง มีดังนี้(ต้องผ่านทั้ง 4 หัวข้อดังต่อไปนี้)

1.ตอบคำถามอย่างน้อยที่สุด 1 คำถามในส่วนของการอ่าน (Reading)
2.ตอบคำถามอย่างน้อยที่สุด 1 คำถามในส่วนของการฟัง (Listening)
3.เขียนอย่างน้อย 1 บทความ ในส่วนของการเขียน (Writing)
4.พูดอย่างน้อย 1 หัวข้อ ในส่วนของการพูด (Speaking)


การลงทะเบียน และสิ่งที่ต้องนำไปวันสอบ

** ระหว่างทำรายการห้ามกด <-- Back ของ Internet Explorer มิฉะนั้น อาจต้องดำเนินการสมัครใหม่ตั้งแต่ต้น
1. เข้าเว็บไซด์ http://www.ets.org/ แล้วเลือกที่ TOEFL
2. กดที่ Register for the Test
3. Select a testing Location เลือก Thailand
4. หัวข้อ Internet-based Test (iBT) กดที่ Register Online
5. ที่หัวข้อ New User กดที่ Sign Up แล้วกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน กด Continue
6. อ่านและกรอกรายละเอียดต่าง ๆ แล้วกด Continue
7. อ่านวิธีการกำหนด Username และ Password และใส่ Username กับ Password ตามต้องการ * Username ใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขตั้งแต่ 6-16 ตัว และต้องไม่ใช่อักขระพิเศษ * Password ต้องใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็กและตัวเลข ผสมกันตั้งแต่ 8 ตัวแต่ไม่เกิน 16 ตัว มิฉะนั้นจะดำเนินการไม่ผ่าน * เลือกคำถามและใส่คำตอบในการขอรหัสผ่านใหม่ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน
8. ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด และยืนยัน (Confirm) เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน
9. หลังจากนั้น ระบบจะลิงค์มาที่หน้า My Home Page คลิกที่ Register for a Test/Order Score Reports 10. เลือก TOEFL Test และคลิก Continue
11. จะขึ้นหน้า Before You Begin ... จะอ่านรายละเอียดหรือไม่อ่านก็ได้ แล้วคลิ๊กที่ I agree
12. จะพบหน้า Register for a Test ให้ใส่รายละเอียด - Country/Location : Thailand - Region : จังหวัดที่สะดวก - Start Test Date : ใส่ช่วงเวลาที่เราต้องการสอบซึ่งการกำหนดระยะห่างของ Start Test Date และ End Test Date สามารถทำได้เพียง 60 วันเท่านั้น - End Test Date : * แล้วคลิ๊ก Search ระบบจะแสดงสถานที่สอบและเวลาขึ้นมา คลิ๊กเลือกตามที่คิดว่าสะดวกที่สุด
13. ยืนยันความถูกต้องด้วยการกด Continue
14. พบหน้า Score Reporting Preferences เลือก Web-accessible Score Report and a printed copy mailed to you แล้วกด Continue
15. หน้า Select Score Recipients: Part 1 of 2 ให้กรอกรายละเอียดของสถาบันที่อยากให้ส่งคะแนนการสอบไปให้ หรือเลือกประเทศแล้วกด Search แล้วจึงค่อยเลือกสถาบัน (ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มหากส่ง Report ไม่เกิน 4 แห่ง)
16. หน้า Select Score Recipients: Part 2 of 2 สามารถเพิ่มสถาบัน (Add Another Score Recipient) เลือกแผนกที่จะส่งเอกสารที่จะจัดส่ง (Department:) ยืนยันการทำรายการ (Continue) และยกเลิกสถาบัน (Remove) ที่กรอกมาข้างต้นได้
17. หน้า Demographic Questions เป็นแบบสำรวจ จะตอบหรือไม่ก็ได้ แล้วกด Continue
18. หน้า Order Summary เช็ครายละเอียดและความถูกต้องให้เรียบร้อย ถ้าอยากแก้ไขส่วนไหน สามารถกดที่ Modifiy หากทุกอย่างถูกต้องแล้วให้กดที่ Confirm Order
19. หน้า Select Payment Method ใส่รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน แล้วกด Continue สิ่งจำเป็นที่ต้องนำไปวันสอบ 1. Passport 2. ใบ Confirm ที่พิมพ์ออกมาจาก Internet

from http://australia.educatepark.com/etc/toefl.php


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)