19 กันยายน 2553

ความรักออกแบบได้ Sex in the Museum

โดย : หนุ่มลูกทุ่ง
       “ความรักเหมือนกับดัก เมื่อแรกปรากฏเห็นแต่แสงอันงดงามของมัน โดยมองไม่เห็นเงามืดที่แฝงมาด้วย” โดยPaulo Coelho
    
       นี่คือหนึ่งในหลายๆข้อความในหัวข้อ 
What is Love? ที่ทางนิทรรศการสุขภาวะทางเพศ ภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวได้เรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศผ่านการนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสม
วัยรุ่นให้ความสนใจกับการทดสอบพลังกอด
       โดยการก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน และเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญที่เรียกว่า “วัยรุ่น” ซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่มีพลัง และจะเป็นอนาคตของครอบครัวและประเทศต่อไป แต่ช่วงชีวิตในวัยนี้ก็ถือเป็นช่วงที่ละเอียดอ่อนทั้งทางร่างกายซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก และด้านจิตใจที่เป็นเวลาแห่งความสับสน อยากรู้ อยากเห็น และอยากลอง
    
       การทำความเข้าใจ และการให้คำตอบกับวัยรุ่นในเรื่องดังกล่าวนี้ ในประเทศของเรายังมีข้อจำกัดอยู่มากทั้งทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งความเชื่อบางอย่างในการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ที่นำไปสู่การกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์ ทำให้วัยรุ่นส่วนหนึ่งหาความรู้ด้วยตัวเองหรือจากกลุ่มเพื่อน โดยวิธีนี้จะทำให้เขาได้รับความรู้และวิธีคิดที่ไม่รอบด้าน อาจเกิดความเข้าใจที่ผิด ซึ่งจะมีผลต่ออนาคตของตัวเขาเอง ครอบครัว และสังคมรอบข้าง
บอร์ดแสดงการกำเนิดชีวิตขณะอยู่ในท้องแม่
       ผลของการเข้าใจไม่ถูกต้องหรือความรู้ไม่เท่าทันนี้เอง ทำให้วัยรุ่นหญิงส่วนหนึ่งตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ ต้องหยุดหรือเลิกการศึกษาที่สมควรได้รับ และยิ่งกว่านั้นวัยรุ่นทั้งหญิงและชายอาจติดเชื้อ HIV หรือ โรคเอดส์ ซึ่งยากต่อการรักษา เสี่ยงต่อการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น อีกทั้งยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับในสังคมอีกด้วย
    
       การให้ความรู้เรื่องเพศ หรือเพศศึกษาจึงเป็นเรื่องจำเป็นต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะของกลุ่มวัยรุ่น ให้ได้รู้เท่าทันและเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึก วิธีคิด ความคิดที่แตกต่าง เข้าใจถึงความรัก การรักษาความสัมพันธ์ และการดูแลตัวเอง ทาง อพวช. จึงได้ร่วมกับ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) จัดสร้าง 
“นิทรรศการสุขภาวะทางเพศ” ซึ่งให้การเรียนรู้เรื่องเพศในทุกด้าน
ลองฟังเสียงหัวใจเด็กเต้นได้ที่ส่วนแสดงการให้กำเนิด
       โดยเป็นนิทรรศการที่ออกแบบสำหรับวัยรุ่น ซึ่งมีสาระครอบคลุมทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพอนามัย มุมมองทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ นำเสนอผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น เกม ชิ้นงานสื่อสัมผัส แบบจำลองต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตระหนักถึงธรรมชาติของตัวเอง พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ขณะเดียวกัน ยังสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่น
       ภายในนิทรรศการได้แบ่งการนำเสนอเนื้อหาออกเป็น 6 ส่วน โดยในส่วนแรกเป็น “ส่วนนำเข้าสู่นิทรรศการ” ซึ่งเราจะได้พบกับวัยรุ่นใน 6 ลักษณะ และดารานักแสดงวัยรุ่นที่จะมาทำหน้าที่เล่าเรื่อง เสนอมุมมอง ทัศนคติเรื่องความรัก และแนะนำเนื้อหาของนิทรรศการ
    
       ต่อมาจะเข้าสู่ส่วน 
“ความรักและความปรารถนา” โดยจะแสดงในเรื่องของการเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเกิดความรัก พิจารราว่าความรักของตนเองเป็นแบบใดในรูปแบบของความรัก 7 แบบ อีกทั้งยังช่วยให้เรารู้จักพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างมีความรักในรูปแบบต่างๆ และบททดสอบความรักของตัวเอง ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์
เด็กๆสนใจชมบอร์ดอย่างใกล้ชิด
       ด้านที่สามเป็นส่วน "ความสัมพันธ์และการสื่อสาร" สำหรับในส่วนนี้จะเน้นไปที่การทำความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์และการสื่อสารที่เกิดจากอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด จินตนาการที่แตกต่างกันระหว่างหญิงและชาย รู้จักการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ดี วิธีปฏิเสธหากยังไม่พร้อมต่อการมีเพศสัมพันธ์ การยอมรับและเข้าใจถึงวิถีทางเพศที่หลากหลายในสังคม ซึ่งฉันคิดว่าสำคัญเพราะการเข้าใจตนเองและผู้อื่นจะทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ราบรื่น
    
       และการปฏิบัติตนเมื่อไม่มีความรักต่อกันหรือเมื่อความสัมพันธ์นั้นสิ้นสุดลงก็สำคัญเช่นกัน เพราะหลายคนเมื่อพบเจอกับความผิดหวังจากความสัมพันธ์ ไม่อาจจะหาทางออกให้กับความรู้สึกนี้ได้ จึงมักทำร้ายตนเอง และอาจถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยก็เป็นได้ ดังนั้นเมื่อรู้จักรักแล้วก็ต้องรู้จักวิธีการเลิกรักให้เป็นด้วย
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับถุงยางอนามัย และชมวีดีโอการทำคลอด
       จากนั้นเป็นส่วนของ “เพศสัมพันธ์ การให้กำเนิด และการคุมกำเนิด” ในส่วนนี้จะเจาะลึกเรื่องเพศสัมพันธ์ โดยเราสามารถหาคำตอบที่อยากรู้เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เข้าใจตนเองมากขึ้น ตั้งแต่เพศสัมพันธ์คืออะไร ทำไมมนุษย์จึงต้องมีเพศสัมพันธ์ การเข้าใจถึงเหตุและผลของการมีเพศสัมพันธ์ การให้กำเนิด และการคุมกำเนิด รวมทั้งวิธีดูแลตัวเอง เมื่อร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง ก็จะทำให้เราสามารถที่จะควบคุม และป้องกันโรคที่อาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ได้
ภายในนิทรรศการนำเสนอด้วยรูปแบบที่ทันสมัยน่าสนใจ
       ต่อไปเป็นส่วนจัดแสดงในเรื่อง “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอชไอวี และเอดส์” ซึ่งจะเป้นส่วนที่ต่อจากส่วนที่แล้ว การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่รอบรู้เป็นที่มาของการติดโรค และการติดเชื้อต่างๆ เป็นสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคหลายชนิด ทั้งชนิดที่รักษาได้ ชนิดที่ยากต่อการรักษา เช่น โรคเอดส์ เชื้อเอชไอวี ที่ต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจ
นิทรรศการจัดแสดงในหลากหลายรูปแบบ
       และในส่วนสุดท้ายได้แก่ “ทางเลือกของฉัน” โดยจากในส่วนที่ 1-5 ที่ผ่านมา ทำให้เราได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มแรก รู้จักความรู้สึกที่เรียกว่ารัก รู้จักการเปลี่ยนแปลงของตนเองและผู้อื่นเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น รู้จักการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น เรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมและรู้จักวิธีป้องกันโรคที่อาจตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันอย่างถูกวิธี ซึ่งทั้งหมดที่ได้เรียนรู้นี้ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตและอนาคตที่เลือกได้ จากเส้นทางที่หลากหลาย สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ที่จะทำให้เกิด “สุขภาวะทางเพศที่ดี”
วัยรุ่นต่างให้ความสนใจนิทรรศการเป็นจำนวนมาก
       และฉันก็ยังคงอยากย่ำอีกครั้งหนึ่งแบบที่คนสมัยนี้เรียกว่า “หัวโบราณ” ว่า ความรักไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ หากยังไม่พร้อม ไม่แน่ใจ หรือยังไม่ถึงวัยอันควร ก็อย่าได้มีเพศสัมพันธ์ เพราะผลที่ตามมาอาจใหญ่หลวง และอาจทำลายอนาคต ทำลายชีวิตของตัวเองและผู้อื่นอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว ดังคำกล่าวของ Lady Gaga ที่ว่า “คุณไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์เพียงเพื่อให้ใครสักคนรัก” ความรักออกแบบได้หากเรารักเป็น
       

รายงานสดจากพื้นที่ข่าว


เดินทางไปที่นี่
Latitude: 14.039028 Longitude: 100.70676

    
       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    
       นิทรรศการสุขภาวะทางเพศ (Healthy Sexuality-Story of Love) ตั้งอยู่ภายในอาคารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดทุกวันเว้นวันจันทร์ เวลา 09.30-16.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-17.00 น. โดยนิทรรศการจะมีจนถึงเดือนมิถุนายน 2554 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2577-9999


from http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9530000129161


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)