16 มิถุนายน 2566

Google Cloud command to build image to GCP Container Registry and deploy to GCP Cloud Run

Steps to build image to GCP Container Registry and deploy to GCP Cloud Run

  • Goto your project containing Dockerfile
  • Build image to GCP Container Registry using command 
gcloud builds submit --tag gcr.io/$PROJECT_ID/hello:0.1 

  • Deploy your application to GCP Cloud Run using command

gcloud run deploy hello-app \ --image gcr.io/$PROJECT_ID/hello:0.1 \ --region us-central1 \ --allow-unauthenticated

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)