24 มีนาคม 2565

View disk(PD) for kubernetes PVC and PV

We can see the related disk(pd) of PVC and PV by these following steps

1. Get the PV name from PVC

apiVersion: v1

kind: PersistentVolumeClaim

spec:

  accessModes:

    - ReadWriteOnce

  resources:

    requests:

      storage: 10Gi

  volumeName: pv1

  storageClassName: standard

  volumeMode: Filesystem
2. Get PD name from PV

apiVersion: v1

kind: PersistentVolume

metadata:

  name: pv1

 

spec:

  capacity:

    storage: 10Gi

  gcePersistentDisk:

    pdName: gke-pd1

    fsType: ext4

  accessModes:

    - ReadWriteOnce

 3. From step 2, the disk name (PD) is "gke-pd1", if we use GKE on GCP, we can see this disk from GCP console
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)