17 ตุลาคม 2562

Install docker-ce and docker-compose on Linux Redhat 7 and Redhat 8

Install docker-ce on Linux Redhat 7 and Redhat 8

  1. Select rpm file that you want to install from https://download.docker.com/linux/centos/7/x86_64/stable/Packages/, e.g., I will install https://download.docker.com/linux/centos/7/x86_64/stable/Packages/docker-ce-17.12.1.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm
  2. Run the following command from your Linux Redhat to download rpm file => wget https://download.docker.com/linux/centos/7/x86_64/stable/Packages/docker-ce-17.12.1.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm
  3. Run the following command to install docker from rpm file => yum install docker-ce-17.12.1.ce-1.el7.centos.x86_64.rpm
  4. Restart docker service by running => sudo systemctl restart docker
  5. Verify the status of docker service by running => sudo systemctl status docker
  6. Add the current user (e.g., user ec2-user to docker group by running => sudo usermod -aG docker ec2-user
  7. Verify docker command by running => docker --versionInstall docker-compose on Linux Redhat 7 and Redhat 8

  1. Download and install docker-compose by running => sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.18.0/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose
  2. Verify docker-compose command by running => docker-compose --version

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)